Ceny za služby

 1. Cena právních služeb se řídí zejména ustanovením § 10 zákona o advokacii a vyhláškou ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.
 2. Cena právních služeb, poskytovaných advokátem, zahrnuje odměnu advokáta a náhradu hotových výdajů.
 3. Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby za jeden úkon právní služby a odvíjí se obvykle od tarifní hodnoty věci – tedy nejčastěji od výše peněžitého plnění nebo ceny věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby. Je-li předmětem právní služby opětující se plnění, stanoví se tarifní hodnota součtem hodnot těchto plnění, jde-li však o plnění na dobu delší než pět let nebo na dobu neurčitou, stanoví se jen pětinásobkem hodnoty ročního plnění. Ve zvláštních případech definuje advokátní tarif hodnotu úkonu jinak.
 4. Na základě dohody advokáta s klientem může být cena za úkon právní služby stanovena odlišně – smluvní odměna. My používáme nejčastěji tzv. odměnu časovou, vyjádřenou hodinovou sazbou v závislosti na obtížnosti věci. Základní sazba činí 2.500,- Kč/hod. (bez DPH), t.j. 3.025,- Kč/hod. vč. DPH.
 5. Kromě odměny za úkony právní služby náleží advokátu náhrada hotových výdajů. Jedná se především o soudní či správní poplatky, které za klienta zaplatí, dále cestovní výdaje osobním automobilem dle platných předpisů o cestovních náhradách, náklady na vypracování znaleckých posudků nebo překladů, vyhotovení opisů a fotokopií, výpisů z katastru nemovitostí atd.
 6. Náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné (tzv. režijní paušál) je klientům účtována paušální částkou dle advokátního tarifu. Náhrada za promeškaný čas za každou započatou půlhodinu je účtována též dle advokátního tarifu.
 7. V případě dlouhodobého právního zastoupení lze sjednat paušální odměnu, v rámci níž je zahrnut určitý počet hodin právních služeb za zvýhodněnou cenu. Právní zastoupení za odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci advokátní kancelář neposkytuje.
 8. V případě jednorázové právní pomoci (sepis upomínky, dopisu, odvolání, smlouvy) je celá cena právní služby splatná předem. V případě právního zastoupení v řízení má advokát právo požádat klienta o složení přiměřené zálohy.
 9. Smluvní odměnu v závislosti na výsledku sporu (tzv. pactum de quota litis) naše kancelář zásadně neposkytuje.
 10. Všechny částky se navyšují o daň z přidané hodnoty ve výši stanovené zákonem (od 1.1.2013 činí sazba DPH 21%).
 11. Povinné sdělení dle zákona o ochraně spotřebitele:
  „Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.