JUDr. Miloš Holub, Ph.D., advokát

Po absolvování Právnické fakulty UK v Praze v r. 2002 krátce působil ve veřejné správě, odkud odešel do advokacie. V roce 2005 mu byl udělen titul doktora práv, a to v oboru občanského práva hmotného. Po skončení koncipientské praxe byl v červnu 2006 zapsán do seznamu advokátů. Působil jako společník Gřivna, Holub, Patěk – advokátní kanceláře, v.o.s. V roce 2008 ukončil své postgraduální studium na PF UK a získal titul Ph.D. (Soukromé právo II)

Od 1. 3. 2010 působí jako samostatný advokát v Praze, kde provozuje generální praxi.

Zabývá se zejména civilněprávními disciplínami: právem občanským, manželským (rozvody, společné jmění manželů) a rodinným, ale i právem obchodním a pracovním. Klientům poskytuje služby i v oblastech práva trestního a vybraných oborech práva správního. Zastupuje klienty před všemi stupni soudů, včetně soudu ústavního.

Dlouhodobě se věnoval srovnávacím studiím vybraných otázek italského a českého práva. V minulosti působil v cestovním ruchu, kde se zaměřoval především na Itálii. Je znalcem oblasti Rimini na jaderském pobřeží.

Hovoří plynně italsky, dále též anglicky a německy. Pasivně ovládá španělštinu a portugalštinu.

Byl dlouholetým členem pracovního výboru Společnosti pro církevní právo (2008-2023) a členem redakční rady Revue církevního práva (2006-2023).

Pedagogicky působil v letech 2012-2015 na pražské pobočce Paneurópské vysoké školy, kde se podílel na výuce občanského a rodinného práva. V roce 2013 byl ministrem spravedlnosti jmenován členem zkušební komise ČAK pro advokátní zkoušky pro obor občanské, rodinné a pracovní právo.

Je spoluautorem velkého komentáře Občanského zákoníku, IV. svazek, věnovaného rodinnému právu z nakladatelství Leges (Melzer, Tégl a kol.). Se svým kolegou JUDr. Petrem Kazdou, advokátem v Nymburce, se účastní projektu Italské nemovitosti.

V roce 2011 se díky přízni klientů umístil na prvém místě ankety městské části Praha 7 „Nejlepší na sedmičce“ v kategorii Právní a advokátní služby a tuto pozici obhájil též v roce 2012.